Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Sołectwa

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Dąbie

Kategoria: Sołectwa
Wieś Dąbie leży w zachodniej części województwa pomorskiego, w odległości ok. 3km od Bytowa. Miejscowość obejmuje obszar o powierzchni 1010ha co stanowi 5,37% powierzchni gminy Bytów. Dąbie łącznie z przysiółkiem Dąbki jest zamieszkiwane przez 309 osób – stan na 31.12.2023 r. Jest to malownicza kaszubska wioska położona wśród morenowych wzgórz, lasów i jezior.

Ukształtowanie powierzchni terenu wsi jest rezultatem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, które ustąpiło z Pomorza około 12-13 tys. lat temu. Pierwsza wzmianka o Dąbiu pochodzi z 1419 roku. Według informacji z roku 1560 – wieś chłopska Dąbie liczyła siedem gospodarstw i posiadała własnego sołtysa. Rozwój wsi postępował wolno i w 1734 roku było tu jedynie 12 zagród. W 1850 roku bytowski kupiec Glagen nabył od miejscowych chłopów siedem gospodarstw, skomasował ziemię i wystawił do sprzedaży jako majątek ziemski. Jego właścicielami zostali w 1870 roku Puttkamerowe. Ostatnimi właścicielami folwarku Dąbie była rodzina Meyerów. Prócz majątku nadal istniała tu wieś chłopska. Po wojnie grunty folwarczne wraz z zespołem budynków dworskich weszły w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Po jego likwidacji na początku lat 90-tych kilkakrotnie zmieniali się właściciele dworu. Zespół dworsko-folwarczny z parkiem, obiektem dworu i częściowo opuszczonymi budynkami gospodarczymi z końca XIX wieku został przebudowany po wojnie.
 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW

Dąbie leży w otulinie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” obejmującego obszar środkowego biegu rzeki Słupi wraz z dorzeczem. Poza tym miejscowość przecinają interesujące szlaki turystyczne:
  • ,,Dolina Słupi”- szlak pieszy o długości ok. 95km (kolor żółty) prowadzący z Bytowa przez Dąbie, Gałęźnię Małą, Dębnicę Kaszubską, Słupsk do Ustki. Jest to szlak związany ze Słupią i prowadzi wzdłuż górnego i środkowego biegu tej rzeki. W większości szlak przebiega przez obszar Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”. Atrakcją tej trasy jest rzeka Słupia, jej dolina i towarzyszące jej krajobrazy, pomniki przyrody oraz system hydroenergetyczny rzeki.
  • ,,Niebieskie Stopy Jelenia” – szlak joggingowy o długości ok. 17km (kolor niebieski). Trasa zaczyna się przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, biegnie przez miejscowości: Przyborzyce, Dąbki, Dąbie, Pomysk Wielki, Rzepnicę i kończy się na ul. Styp-Rekowskiego. Ścieżka zmusza biegacza do nie lada wysiłku fizycznego ze względu na swą urozmaiconą rzeźbę terenu m.in. liczne górki, pagórki, podbiegi oraz długość.
Wieś położona jest na terenie mezoregionu Pojezierza Bytowskiego ukształtowanego podczas ostatniego zlodowacenia. Teren obejmuje pas moren czołowych tworzących faliste ukształtowanie. Przeważają tu gleby brunatnoziemne i bielicowe.
Niewątpliwym atutem przyrodniczym miejscowości jest fakt, iż wschodnia część wsi leży w obrębie istniejącego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pn. „Bytowskie Jeziora Lobeliowe” kod PLH 220005, który obejmuje zespół 12 jezior lobeliowych w okolicy Bytowa. Teren pokryty jest mozaiką lasów bukowych i drzewostanów sosnowych z rozproszonymi wśród nich torfowiskami i płatami borów bagiennych oraz łąkami i przestrzenią zagospodarowaną rolniczo.
Krajobraz wioski urozmaicają również dwa nieduże jeziora.
Na terenie wioski występuje 5 dębów szypułkowych w wieku od 270 do 350 lat uznanych za pomniki przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie NR XXVIII/224/97 z dnia 30 grudnia 1997r.

Elementem dziedzictwa kulturowego, który zachował się po dzisiejsze czasy, jest stary cmentarz ewangelicki położony w sąsiedztwie nieutwardzonej drogi prowadzącej do miejscowości Grzmiąca. Brak dozoru i bieżącej konserwacji spowodował, iż zatarciu uległa granica pomiędzy terenem cmentarza i otaczającego lasu, nieczytelny jest również przebieg ścieżek i podział na kwatery. Cmentarz nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Najcenniejszym dziedzictwem wsi pozostaje nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie. Duże połacie leśne stanowiące blisko 50% pow. sołectwa (485ha) przyciągają miłośników pieszych i rowerowych wycieczek oraz zbieraczy runa leśnego.

System komunikacyjny w Dąbiu tworzy oświetlona droga wojewódzka nr 212 – Osowo Lęborskie – Bytów – Chojnice oraz drogi gruntowe stanowiące własność gminy Bytów i Nadleśnictwa Bytów.

Przez miejscowość przebiega odcinek szlaku rowerowego USB Ustka-Słupsk-Bytów. Zadanie zrealizowane zostało ze środków unijnych w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Odcinek szlaku doskonale wpisuje się w strategię rozwoju turystki rowerowej gminy Bytów. Użytkownikom zapewnia niewątpliwe bezpieczeństwo, doskonałą atrakcję w otoczeniu pięknej przyrody. Dla mieszkańców miejscowości stanowi bezpieczny ciąg komunikacyjny, pieszo-rowerowy do Bytowa.

W Dąbiu największa część gleb należy do IV klasy bonitacyjnej. W sferze produkcji rolnej przeważają gospodarstwa o niewielkim areale.
W miejscowości funkcjonuje Wylęgarnia Ryb „Dąbie” specjalizująca się w produkcji ikry zaoczkowanej. Wylęgarnia powstała na bazie zasobów środowiska naturalnego – źródliskach umożliwiających funkcjonowanie stawów rybnych. Specyfika tej produkcji powoduje, że jest ona zupełnie nieuciążliwa dla środowiska. Strefa przyrodnicza regionu, w którym położone jest Dąbie stanowi przede wszystkim podstawę do rozwoju turystyki wraz z sektorem usług (gospodarstwa agroturystyczne).

Rozwój bazy turystycznej może przyczynić się do zmniejszenia stopy bezrobocia i podniesienia stopy życia lokalnej społeczności. Unikatowe stanowiska przyrodnicze z zachowanym naturalnym krajobrazem, korzystne położenie geograficzne względem ważnych szlaków komunikacyjnych Morza Bałtyckiego i aglomeracji trójmiejskiej, znaczny odsetek lasów i wód powierzchniowych stanowi dobre warunki do wypoczynku, lecznictwa klimatycznego oraz rekreacji.
Sołectwo Dąbie jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i osiedlami tworzą wspólnotę samorządową gminy Bytów. Organami sołectwa są zebrania wiejskie i sołtys.

Funkcję sołtysa w kadencji 2019 - 2024 pełni Paweł Dykier.
Kontakt: pawel.dykier@interia.pl

Fanpage na Facebooku: Dąbie


Liczba odwiedzin: 5197
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij