Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bytow.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Forsafe.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe


Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności. Osobą kontaktową jest Ewelina Szreder, e.szreder@bytow.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 821 55 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wniosek o zapewnienie dostępności

Dostępność architektoniczna


Urząd Miejski w Bytowie prowadzi swoją działalność i obsługę interesantów w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ulicy 1-go Maja 15 i 17A. Obydwa budynki zostały wzniesione ponad 100 lat temu, posiadają obecnie status zabytku i są objęte ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym w obydwu budynkach występują istotne ograniczenia budowlane, funkcjonalne i konserwatorskie w możliwości dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego zlokalizowany przy ul. 1-go Maja 15 jest budynkiem 4 – kondygnacyjnym. Na przyległym parkingu dla pracowników i petentów wyznaczono 2 miejsca postojowe na samochody dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu prowadzi do budynku urzędu wejście wyposażone w zewnętrzny podnośnik umożliwiający osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz poruszającym się na wózkach dotarcie na poziom kondygnacji parteru. W sytuacji, gdy wystąpią problemy z samodzielną obsługą podnośnika istnieje możliwość skorzystania z zainstalowanego przy nim dzwonka i wezwania pomocy. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od strony parkingu drzwi wejściowe są automatyczne. Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze budynku. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, jest ona wyposażona w specjalne uchwyty i posiada przestrzeń do przesiadania. Komunikację pionową w budynku zapewniają 2 klatki schodowe wyposażone w obustronne poręcze i okrągłe pochwyty. Kontrastowo zróżnicowano kolor ścian i podłóg oraz wyposażono w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Budynek przy ul. 1-go Maja 17A został wybudowany jako obiekt gospodarczy (wozownia i stajnia), a obecnie po przebudowie mieści jeden z wydziałów Urzędu Miejskiego. Budynek jest 2- kondygnacyjny. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pełna obsługa interesantów odbywa się w pomieszczeniach parteru, do których zapewniono pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych, dzięki wykonaniu niewielkich pochylni z pochwytami, montażowi szerokich drzwi oraz zapewnieniu przejść i korytarzy o odpowiedniej szerokości. Powierzchnia użytkowa kondygnacji parteru jest niewielka, przez co dwa niezależne wejścia do budynku znacząco skracają dojście do pomieszczeń oraz długość wyjść ewakuacyjnych. Dostęp na I piętro jest możliwy za pomocą dwóch klatek schodowych, które są wyposażone w obustronne poręczę z okrągłymi pochwytami. W parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Liczba odwiedzin: 20222
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij