Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Związek Gmin Pomorskich


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Podstawa przystąpienia:
Uchwała Nr XXXVIII/354/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Rada Miejska w Bytowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bytów do Związku Gmin Pomorskich.
 
Przystąpienie:
1 stycznia 2022 r. gmina Bytów przystąpiła do Związku Gmin Pomorskich.
 
Związek Gmin Pomorskich jest stowarzyszeniem gmin utworzonym na podstawie art. 84 ustawy o samorządzie gminnym, które zrzesza obecnie 96 gmin z obszaru województwa pomorskiego. Stowarzyszenie działa od 1992 roku pod Nr 0000055250.
Po 30 latach działalności Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju.
 
Celami statutowymi Związku jest:
 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego.
 2. Obrona wspólnych interesów gmin.
 3. Reprezentowanie interesów gmin.
 4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową.
 5. Integrowanie działań gmin zrzeszonych w Związku zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin,
 6. Inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego.
 7. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin, w szczególności zakresie:
  1. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin,
  2. rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
  3. edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  4. rozwoju dialogu społecznego,
  5. rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej,
  6. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
  7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarze gmin zrzeszonych,
  8. działań na rzecz rozwoju i ochrony gospodarki środowiskowej, w tym rybołówstwa morskiego i śródlądowego,
 8. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym.
 
Związek urzeczywistnia wymienione cele między innymi przez:
 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego.
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla samorządów i stowarzyszonych gmin.
 3. Przedstawienie administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących istotnych spraw stowarzyszonych gmin.
 4. Podejmowanie wspólnych działań zmniejszających bezrobocie wśród ludności gmin, współdziałanie w realizacji form pomocy społecznej ludności gmin zrzeszonych w Związku.
 5. Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.
 6. Wyrażania opinii i istotnych sprawach gmin zrzeszonych w Związku oraz świadczenie usług konsultingowych, prawnych i organizacyjnych.
 7. Udzielanie innej pomocy gminom zrzeszonym na ich wniosek, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, turystyki, komunikacji itp.
 8. Inicjowanie i wspieranie współpracy członków Związku z podmiotami zagranicznymi.
 9. Promocję wzorów najlepszej praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego.
 10. Organizacja wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej.
 11. Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, sesjach naukowych.
Adres strony internetowej: https://zgp.com.pl/
Liczba odwiedzin: 2774
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij